اخبار معاونت

 

نشست دبيران كارگروه هاي 14 گانه    

نشست دبيران كارگروه هاي 14 گانه به منظور نهايي نمودن شرح وظايف  اين كارگروه ها در روز  يكشنبه مورخ 25/10/90 در محل سالن شهيد رجايي وزارت كشور تشكيل گرديد.

     در اين نشست كه حدود 5 ساعت به طول انجاميد شرح وظايف 10 كارگروه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و جهت طرح و تصويب در شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور تاييد شد.

 تشكيل كميته ويژه در خصوص تعيين تكليف كاركنان و اشخاص آسيب ديده در عمليات امداد و نجات مراحل مختلف مديريت بحران

 

 

اين كميته ويژه به رياست معاونت محترم امور آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور با هدف بررسي نحوه تحقق مفاد تبصره 4 از ماده20 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل مديريت بحران كشور در خصوص تعيين تكليف كاركنان و اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران حين همكاري آسيب ديده و يا فوت مي نمايند ، با حضور نمايندگاني از بازرسي ويژه رياست جمهوري ،بنياد شهيد ،وزارت بهداشت و نيز سازمان امداد و نجات هلال احمر تشكيل گرديده. در اين جلسه نماينده بنياد شهيد با بيان اينكه اين طرح در سال 1384 در كميسيون فرهنگي دولت مطرح و جهت نظر خواهي به ستاد كل نيروهاي مسلح ارجاع گرديده ولي در اين مرحله مسكوت مانده تقاضاي رسيدگي به اين مسئله را اعلام داشته كه در پايان جلسه مقر گرديد كه آقاي مالكي مدير كل بازرسي ويژه رياست جمهوري مسئله را پيگيري و نتيجه نهايي را در جلسه آتي اين كميته اعلام نمايد.
 
 
 

اولين جلسه توانمند سازي كارشناسان تشكل هاي مردم نهاد ادارات كل مديريت بحران كشور

در اجراي بند 6 ماده 8 قانون سازمان مديريت بحران كشور به منظور برنامه ريزي و هماهنگي جهت ساماندهي و آموزش كليه تشكل هاي مردمي، نهادهاي  غير دولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل 4 گانه مديريت بحران در خصوص توانمند سازي كارشناسان ذيربط اداره كل مديريت بحران استانداري هاي سراسر كشور همايش يكروزه به عنوان كارگاه هاي تخصصي موضوع فوق در شهرستان قم مورخ 7/4/1391 برگزار مي گردد.

 

گردهمايي فرماندهان يگان حفاظت ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هاي منطقه زاگرس

 

گردهمايي فرماندهان يگان حفاظت ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هاي منطقه زاگرس از تاريخ 91/4/19 لغايت 91/4/20 در اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان برگزار گرديد. در اين همايش جناب آقاي مهندس اكبرپور معاون امور آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور حضور يافته و ايراد سخنراني نمودند.

موضوع اصلي اين گردهمايي تشكيل ستاد اطفاء حريق، سازماندهي نفرزات و برنامه ريزي عمليات مقابله با آتش سوزي و حريق جنگل ها و مراتع مي باشد.